Bosætning

Del denne side

Siden Flyt til Dianalund er kampagnesiden for hele tiltaget omkring DEL Dianalund. Tag et kig på siden.

I tiden efter 2014 og frem til begyndelsen af 2016 har bosætningsgruppen under DUR aktivt taget kontakt til og afholdt møder med Sorø Kommune, dels politikere og dels administrationen, idet bosæt- ningsgruppen gerne har villet bidrage til realisering af kommunens bosætningsstrategi. Konkret har bosætningsgruppen senest foreslået fyraftensmøder afholdt på udvalgte større arbejdspladser med henblik på at skabe opmærksomhed på at bo i Sorø Kommune overfor de medarbejdere, der dagligt pendler ind i kommunen.

Bosætningsgruppen finder det fortsat relevant at iværksætte en række initiativer, med henblik på at promovere salg af grunde i byen, herunder i Færøvej-udstykningen (en traditionel og næsten udbyg- get kommunal udstykning i det sydvestlige hjørne af Dianalund, hvor kvarteret er bygget op med min- dre boliggrupper på små lukkede boligveje) samt i Skelbæklund-udstykningen (en privat og kommunal udstykning, som ligger i den nordvestlige del af Dianalund med skov mod nord/nordvest).

Bosætningsgruppen finder det relevant, at der snarest muligt tages hul på planlægning og udstykning af et nyt område med traditionelle parcelhusgrunde i Dianalund.

Boliger og befolkningstilvækst

Nedenstående kort viser kommuneplanens arealudlæg til byformål/-udvikling i og ved byen. Som det fremgår, er der ret stor rummelighed til nye boliger i Skelbæklund-området i byens nordvestlige udkant – både i den private og den kommunale del af udstykningen. Området ved Færøvej er til gengæld ved at være udbygget, idet kommunen kun har otte ledige grunde tilbage i denne udstykning.

Det største, hidtil ubebyggede areal i/ved Dianalund, der er udlagt til boligudbygning, er ”Pilegårdstre- kanten” sydøst for byen. Dette område, som tilhører Filadelfia og i kommuneplanen betegnes Di.B 5, er godt 17 ha stort og vil – afhængigt af tæthed og boligtype – f.eks. kunne lokalplanlægges til 250 boliger som en kombination af parcelhuse, rækkehuse og etageboliger.

Bosætning - bebyggelsessammensætning og fremtid

Rammer for lokalplanlægning i Dianalund – fra Sorø Kommuneplan 2013-2024.

Dianalund har haft en ganske pæn befolkningstilvækst over de sidste 10 år. Grafen på næste side viser byens befolkningsudvikling i perioden fra 2006 til 2016, og som det fremgår, er der over perioden som helhed sket en tilvækst fra 3.763 indbyggere til 4.038, svarende til 275 personer og en stigning på 7,3 %.

Bosætning - befolkningstilvækst

Indbyggertal pr. 1. januar de nævnte år. Kilde: Danmarks Statistik.

Medlemmer i bosætningsgruppen er som følger:

Medlem

Claus Thygaard

Medlem

Poul Brøns Christensen

Medlem

Povl Tams-Pedersen

Medlem

Martin Bengaard

Medlem

Jacob Krüth

Medlem

Anne Brønnum Højvig