“Det røde bånd”

Del denne side

Det Røde Bånd er tænkt som en markeret forbindelse mellem de tre aktivitetscentre i bymidten – Dianalund Centret, Borgerhuset og Folkeparken – sådan som det fremgår af nedenstående skitse, hvor Folkeparken dog ikke kan ses.

detrodebaand
Grov skitse af “det røde bånd” igennem Dianalund centret over til Borgerhuset.

På sigt foreslås et bygningsgennembrud ved den sorte streg i centrets vestlige ende. Her er der i dag et tomt butikslokale. Med dette gennembrud vil der blive en direkte forbindelse fra centret til Borgerhuset og de omkringliggende grønne arealer, og parkeringsarealerne ved Borgerhuset vil umiddelbart kunne bruges af Dianalund Centret. Det rødskraverede område på luftfotoet er tænkt som en markering på Sømosevej, der viser, at der her er krydsende fodgængere. Denne markering kan laves som en 5 cm høj hævet flade i rød asfalt.

Fodspor i det røde bånd

Det Røde Bånd gennem området påtænkes lavet som røde fodspor eller felter/prikker. Langs båndet skal der være bænke og en infotavle, der oplyser, hvad der kan opleves langs ruten.

Arbejdsgruppen er i dialog med de private aktører i centret. Man påtænker her at forskønne nordfacaden, inspireret af de forslag, der blev fremsat i forbindelse med arkitektdagen. Der er blandt centrets aktører opbakning til idéen med Det Røde Bånd.

Arbejdsgruppen har en vision om to indgange til Folkeparken via Det Røde Bånd. Disse indgange kan markeres med porte gennem det eksisterende buskads.